BoneVitae

Information for shareholders


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki2019-12-16

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 10 stycznia 2020 r., na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominika Sterca przy ul. Legnickiej 17/13 we Wrocławiu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy2019-12-04

W związku z wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2020 roku zmianami w Kodeksie spółek handlowych, z dniem dzisiejszym uruchamiamy niniejszą stronę internetową przeznaczoną do komunikacji z Akcjonariuszami. Będziemy na niej sukcesywnie zamieszczać istotne dla Akcjonariuszy informacje.

Any questions? Contact by email.

Write an e-mail

Contact Us


Office & Lab:
Bone Vitae S. A.
ul. Muchoborska 18
Wrocław 54-424, POLAND

+48 71 798 57 25
[email protected]

Bone Vitae S.A.